Tag: Datatable

DataTable da Sütunun DataType’ını Belirleme

Mart 4th, 2011

Bir datatable’ın Column.DataType propertysini aşağıdaki gibi belirleyebilirsiniz.

String
DataColumn colString = new DataColumn(“StringCol”);
colString.DataType = System.Type.GetType(“System.String”);
myTable.Columns.Add(colString);
Int32
DataColumn colInt32 = new DataColumn(“Int32Col”);
colInt32.DataType = System.Type.GetType(“System.Int32”);
myTable.Columns.Add(colInt32);
Boolean
DataColumn colBoolean = new DataColumn(“BooleanCol”);
colBoolean.DataType = System.Type.GetType(“System.Boolean”);
myTable.Columns.Add(colBoolean);
TimeSpan
DataColumn colTimeSpan = new DataColumn(“TimeSpanCol”);
colTimeSpan.DataType = System.Type.GetType(“System.TimeSpan”);
myTable.Columns.Add(colTimeSpan);
DateTime
DataColumn colDateTime = new DataColumn(“DateTimeCol”);
colDateTime.DataType = System.Type.GetType(“System.DateTime”);
myTable.Columns.Add(colDateTime);
Decimal
DataColumn colDecimal = new DataColumn(“DecimalCol”);
colDecimal.DataType = System.Type.GetType(“System.Decimal”);
myTable.Columns.Add(colDecimal);

Tags: , , , , ,
Posted in .NeT 2008, Yazılım | No Comments »

DataTable Sort

Temmuz 12th, 2009
private DataTable SrtDataTable(DataTable dt, string sort)
{
DataTable newDT = dt.Clone();
int rowCount = dt.Rows.Count;

DataRow[] foundRows = dt.Select(null, sort);
for (int i = 0 ; i < rowCount; i++)
{
object[] arr = new object[dt.Columns.Count];
for (int j = 0; j < dt.Columns.Count; j++)
{
arr[j]=foundRows[i][j];
}
DataRow data_row = newDT.NewRow();
data_row.ItemArray=arr;
newDT.Rows.Add(data_row);
}

dt.Rows.Clear();

for(int i = 0; i < newDT.Rows.Count; i++)
{
object[] arr = new object[dt.Columns.Count];
for (int j = 0; j < dt.Columns.Count; j++)
{
arr[j]=newDT.Rows[i][j];
}

DataRow data_row = dt.NewRow();
data_row.ItemArray = arr;
dt.Rows.Add(data_row);
}
return dt;
}

Yeah, this is not my code 🙂

I found it, here

Tags: ,
Posted in .NeT 2008 | 2 Comments »

Dataset ya da Datatable’dan Excele Bilgi Aktarma || Export Excel From Dataset, Datatable

Ekim 31st, 2008

Datatabledaki bilgileri aşağıdaki metodu kullanarak excele export edebilirsiniz. Dataset için de yapılması gerekenler aynıdır. Sadece datatable yerine bind edilen dataset olmalıdır.

public static void ExportDatatableToExcel(DataTable dtt, string filename)
{
try

{
HttpResponse Response = HttpContext.Current.Response;

Response.Clear();

Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=" + filename + "\"");

Response.Cache.SetCacheability(HttpCacheability.NoCache);

Response.ContentType = "application/vnd.xls";

System.IO.StringWriter stringWrite = new System.IO.StringWriter();

System.Web.UI.HtmlTextWriter htmlWrite = new HtmlTextWriter(stringWrite);

DataGrid myDataGrid = new DataGrid();

myDataGrid.DataSource = dtt;

myDataGrid.DataBind();

myDataGrid.RenderControl(htmlWrite);

Response.Write(stringWrite.ToString());

Response.End();
}
catch (Exception ex)

{
//Exception...
}
}

Tags: , , , ,
Posted in .NeT 2008, Bilgisayar | No Comments »

DataTable to XMLDocument

Ekim 22nd, 2008

Diyelim ki elinizde bir iş için hazırlanmış bir DataTable var. Siz bundan hoşlanmadınız ve XMLDocument veya XML e çevirmek istediniz. Yapmanız gereken :


public XmlDocument DataTableToXMLDocument(DataTable dt)
{
DataSet ds = new DataSet();
ds.Tables.Add(dt);
ds.DataSetName = "rootNode";
ds.Namespace = "NameSpace";
XmlDocument xd = new XmlDocument();
xd.LoadXml(ds.GetXml());
return xd;
}

ds.DataSetName’i root Node’u belirlemek için,
ds.Namespace’yi XML’in Namespacesini belirlemek için kullanabilirsiniz.

Tags: , ,
Posted in .NeT 2008 | 1 Comment »